سفر هیأت بلند پایه عمان به ایران- اردیبهشت ماه 94 - 1
سفر هیأت بلند پایه عمان به ایران- اردیبهشت ماه 94 - 2
سفر هیأت بلند پایه عمان به ایران- اردیبهشت ماه 94 - 3
سفر هیأت بلند پایه عمان به ایران- اردیبهشت ماه 94 - 4
سفر هیأت بلند پایه عمان به ایران- اردیبهشت ماه 94 - 5
سفر هیأت بلند پایه عمان به ایران- اردیبهشت ماه 94 - 6
سفر هیأت بلند پایه عمان به ایران- اردیبهشت ماه 94 - 7
سفر هیأت بلند پایه عمان به ایران- اردیبهشت ماه 94 - 8
سفر هیأت بلند پایه عمان به ایران- اردیبهشت ماه 94 - 9
سفر هیأت بلند پایه عمان به ایران- اردیبهشت ماه 94 - 10
سفر دیماه هیأت بخش خصوصی همراه جناب آقای نعمت زاده، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ایران - 11
سفر دیماه هیأت بخش خصوصی همراه جناب آقای نعمت زاده، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ایران - 12
سفر دیماه هیأت بخش خصوصی همراه جناب آقای نعمت زاده، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ایران - 13
سفر دیماه هیأت بخش خصوصی همراه جناب آقای نعمت زاده، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ایران - 14
سفر دیماه هیأت بخش خصوصی همراه جناب آقای نعمت زاده، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ایران - 15
سفر ریاست اتاق بازرگانی عمان به ایران - 16
سفر ریاست اتاق بازرگانی عمان به ایران - 17
سفر ریاست اتاق بازرگانی عمان به ایران - 18
سفر ریاست اتاق بازرگانی عمان به ایران - 19
سفر ریاست اتاق بازرگانی عمان به ایران - 20
سفر ریاست اتاق بازرگانی عمان به ایران - 21
سفر ریاست اتاق بازرگانی عمان به ایران - 22
سفر ریاست اتاق بازرگانی عمان به ایران - 23
سفر آقای مهندس شافعی ریاست اتاق ایران به عمان - 24
سفر آقای مهندس شافعی ریاست اتاق ایران به عمان - 25
سفر آقای مهندس شافعی ریاست اتاق ایران به عمان - 26
سفر آقای مهندس شافعی ریاست اتاق ایران به عمان - 27
سفر آقای مهندس شافعی ریاست اتاق ایران به عمان - 28
سفر آقای مهندس شافعی ریاست اتاق ایران به عمان - 29
سفر آقای مهندس شافعی ریاست اتاق ایران به عمان - 30
:: آرشیو آلبوم تصاویر ::