OK
اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان

اطلاعیه

اطلاعیه

14 0

قرارداد حفاری سه حلقه چاه نفت در بلوک نفتی مصیره عمان

قرارداد حفاری سه حلقه چاه نفت در بلوک نفتی مصیره عمان

7 0

سرمایه گذاری مشترک عمان و عربستان برای راه اندازی هفت کارخانه در شهر اقتصادی خزائن

سرمایه گذاری مشترک عمان و عربستان برای راه اندازی هفت کارخانه در شهر اقتصادی خزائن

17 0

ضرورت اخذ مجوز از وزارت بهداشت جهت هرگونه واردات و صادرات تجهیزات پزشکی

ضرورت اخذ مجوز از وزارت بهداشت جهت هرگونه واردات و صادرات تجهیزات پزشکی

19 0

سرمایه گذاری شرکت الزین در منطقه دقم جهت احداث انبارهای مواد اولیه تولید خوراک دام

سرمایه گذاری شرکت الزین در منطقه دقم جهت احداث انبارهای مواد اولیه تولید خوراک دام

17 0