OK
اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان

بیش از 200 هزار مهاجر شغل خود را در عمان از دست دادند

بیش از 200 هزار مهاجر شغل خود را در عمان از دست دادند

12 0

پروژه عظیم Liwa Plastics عمان در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ راه اندازی میگردد

پروژه عظیم Liwa Plastics عمان در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ راه اندازی میگردد

8 0

تغییرات ایجاد شده در کابینه عمان نویدبخش مراودات بیشتر اقتصادی با ایران است

تغییرات ایجاد شده در کابینه عمان نویدبخش مراودات بیشتر اقتصادی با ایران است

61 0

به ‌روزرسانی فهرست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی و دولتی

به ‌روزرسانی فهرست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی و دولتی

62 0

برگزاری نخستین جلسه کمیته راهبردی معدن اتاق مشترک ایران و عمان

برگزاری نخستین جلسه کمیته راهبردی معدن اتاق مشترک ایران و عمان

30 0